สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
 
หน้าแรก ฝากประวัติ สมัครงาน   หางาน   งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ข้อตกลงการใช้บริการของ Siam-Job.com
เพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้งานกับ Siam-Job.com สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานควรอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. Siam-Job.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ข้อกำหนด เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด

2. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับ Siam-Job.com เป็นความจริงทุกประการ หาก Siam-Job.com ได้ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือ ข้อมูลเท็จ Siam-Job.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆในทุกกรณี

3. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานจะต้องทำการรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password), ไว้เป็นความลับ Siam-Job.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้รับความเสียหายจาก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว

4. การกระทำใดๆที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการและ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน Siam-Job.com กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง และมีผลผูกพันต่อสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน โดยสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานไม่ต้องลงนามในเอกสารใดๆ

5. Siam-Job.com มิได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆของผู้สมัครงาน และผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น Siam-Job.com จึงไม่รับประกัน ความถูกต้องสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาทั้งหมด สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ต้องรับผิดชอบต่อการนำเสนอข้อมูลต่างๆแต่เพียงผู้เดียว

6. Siam-Job.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ เมื่อสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเข้ามาใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว โดยจะประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ผู้บริการทราบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

7. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบว่า การให้บริการของทางเวบไซต์เป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ดังนั้นสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่างๆหรือจากการกระทำของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม

8. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบว่าการใช้บริการใดๆจะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางเวบไซต์ในการดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ โดยสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานจะไม่เรียกร้องให้ทางเวบไซต์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ

9. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบและยอมรับ Siam-Job.com มีสิทธิ์ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือ รหัสผ่าน (Password) หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. Siam-Job.com จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ข้อบกพร่อง และ/หรือ อื่นใดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโพส ประกาศ โฆษณา หรือด้วยวิธีการใดในการนำเสนอบนเวบไซต์ของ Siam-Job.com รวมทั้ง การสูญเสีย เสียหาย หรือถูกทำลายของข้อมูลใดๆ ซึ่งถือว่ากระทำโดยตัว สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง

11. Siam-Job.com ไม่อนุญาตให้สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ ธุรกิจประเภท MLM , Work@Home , ขายตรง , ประกันชีวิต หรือธุรกิจที่มีการค้นหาประวัติเป็นจำนวนมากโดยไม่ดูคุณสมบัติ เป็นสมาชิก หากมีการตรวจพบ Siam-Job.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆในทุกกรณี

12. การพิจารณาดำเนินการใดๆก็ตามในทุกกรณีของ Siam-Job.com ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน เข้าใจและยอมรับตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ Siam-Job.com ในทุกกรณี จึงได้ทำการตกลงยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ทำความเข้าใจ ยอมรับเงื่อนไงและข้อตกลงข้างต้นแล้วขายของ , ประกาศฟรี , ลงโฆษณาฟรี , ลงประกาศขายฟรี , ลงประกาศโฆษณาฟรี , ลงประกาศฟรี , เว็บขายของ , ขายของมือสอง , ขายของออนไลน์ , เปิดท้ายขายของ , โปรโมทเว็บฟรี , ขายของออนไลน์ฟรี , เปิดร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , เว็บขายของออนไลน์ , เว็บไซต์ฟรี , เว็บสำเร็จรูป , สร้างเว็บไซต์ , สร้างเว็บฟรี , หางาน , สมัครงาน , งาน , หางานทํา , งานราชการ , ใบสมัครงาน , สมัครงาน , หางาน , งานราชการ , งาน , หางานราชการ , งานวันนี้ , รับสมัครงาน , หางาน , สมัครงาน , งานราชการ , สมัครงานราชการ , งาน , หางานราชการ , ประกาศรับสมัครงาน , งานวันนี้ , งานพิเศษ , รับสมัครงาน , หางานทํา , ใบสมัครงาน , หางาน , สมัครงาน , งานพิเศษ , ประกาศรับสมัครงาน , หางานทํา , ใบสมัครงาน , สมัครงานราชการ , รับสมัครงาน , หางานราชการ , งานราชการ , ข่าวบันเทิง , ซีรี่ย์ , เกมส์ , ประกาศฟรี , ลงประกาศฟรี , ขายของออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , ขายของ , ขายของมือสอง , ขายของ , เว็บขายของ , เว็บขายของมือสอง
สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-187-1362 แฟกส์ 02-187-1360 อีเมลล์ webmaster@siam-job.com
© Copyright 2004-2020 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน